lechihuy

Regex tên người dùng

Regex
/^(?!\.)(?!.*\.$)(?!.*\.\.)[a-zA-Z0-9\.\_]{3,32}$/gm
Test string
4 matches
B
o
d
a
o
k
u
t
e
1
0
6
­

l
e
c
h
i
.
h
u
y
­

_
L
C
H
1
0
6
­

m
a
n
y
_
_
_
_
u
n
d
e
r
s
c
o
r
e
­

.
j
o
h
n
d
o
e
­

l
i
s
a
.
­

h
i
­

t
h
i
s
_
i
s
_
a
_
l
o
n
g
l
o
n
g
l
o
n
g
l
o
n
g
_
u
s
e
r
n
a
m
e
­

m
a
n
y
.
.
d
o
t
space
enter
tab
Thông tin
  • Chỉ chứa các ký tự từ a-z, A-Z, 0-9, dấu gạch dưới hoặc dấu chấm [a-zA-Z0-9\.\_]
  • Giới hạn độ dài ký tự từ 3-32 ký tự {(3, 32)}
  • Ký tự bắt đầu và kết thúc không được là dấu chấm (?!\.)(?!.*\.$)
  • Không thể sử dụng hai dấu chấm liên tiếp (?!.*\.\.)
© lechihuy.dev làm với